Small

Här ser du innehållet i lektionspaket SMALL. Ladda ner paketet på länken nedan!

Ladda ner En fil med alla lektioner kommer laddas ner.
En introduktion till retorikens grunder, historia och användning som syftar till att eleven ska bli nyfiken på ämnet i sig och inse ämnets breda användbarhet. Introduktionen av ethos, pathos och logos ska inspirera och utmana elevens kritiska tänkande och analys av sitt eget tankemönster.
Om förberedelse och att snabbt hitta argument som är passande för den tilltänkta publiken. Eleven introduceras till retorikens arbetsplan Partes samt begreppen doxa och tes, för att dels få goda verktyg till att utföra sitt retoriska arbete för att förstå hur man bör förhålla sig till sin publik.
Eleven ska få en förståelse för hur man konstruerar och sammanlänkar argument i en argumentation, likaså hur man bemöter andras argument i debatt. Eleven ska utveckla sin analytiska förmåga och visa en förståelse för begreppen från lektion 1 och 2 samt sätta dem i bruk i sin analys.
Eleven ska få djupare förståelse för textdisposition, konstruktionen bakom separata argument och argumentationskedjor samt vikten av att skapa argument efter situationen och publiken. Målet med lektionen är också att eleven ska förstå vikten av samarbete och det positiva med att genomarbeta texter.
Genom diskussion och föreläsning bekantar sig eleven med begreppet källkritik samt vad det innebär att ha ett källkritiskt förhållningssätt till fakta som sprids i medier. Lektionen är en övning i att använda källkritiska verktyg genom att jämföra olika hemsidor och analysera innehåll och syfte.