Large

Här ser du innehållet i lektionspaket LARGE. Ladda ner paketet på länken nedan!

Ladda ner En fil med alla lektioner kommer laddas ner.
En introduktion till retorikens grunder, historia och användning som syftar till att eleven ska bli nyfiken på ämnet i sig och inse ämnets breda användbarhet. Introduktionen av ethos, pathos och logos ska inspirera och utmana elevens kritiska tänkande och analys av sitt eget tankemönster.
Om förberedelse och att snabbt hitta argument som är passande för den tilltänkta publiken. Eleven introduceras till retorikens arbetsplan Partes samt begreppen doxa och tes, för att dels få goda verktyg till att utföra sitt retoriska arbete för att förstå hur man bör förhålla sig till sin publik.
Eleven ska få en förståelse för hur man konstruerar och sammanlänkar argument i en argumentation, likaså hur man bemöter andras argument i debatt. Eleven ska utveckla sin analytiska förmåga och visa en förståelse för begreppen från lektion 1 och 2 samt sätta dem i bruk i sin analys.
Eleven ska få djupare förståelse för textdisposition, konstruktionen bakom separata argument och argumentationskedjor samt vikten av att skapa argument efter situationen och publiken. Målet med lektionen är också att eleven ska förstå vikten av samarbete och det positiva med att genomarbeta texter.
Genom diskussion och föreläsning bekantar sig eleven med begreppet källkritik samt vad det innebär att ha ett källkritiskt förhållningssätt till fakta som sprids i medier. Lektionen är en övning i att använda källkritiska verktyg genom att jämföra olika hemsidor och analysera innehåll och syfte.
Eleven lyssnar på debatt i realtid, och analyserar talarnas retoriska tillvägagångssätt i direkt koppling till framförandet. Eleven får prova på att använda de retoriska verktyg som hittills presenterats under lektionerna: ethos, pathos, logos, doxa, partes, tes, retorisk situation och statusläran.
Eleven får visa sin nya analytiska förmåga efter att ha fått studera en debatt i realtid. Med hjälp av tre olika typer av perspektiv ska eleven studera ett retoriskt objekt, och presentera sin analys. Detta är förberedelse inför då eleven skriver sin egen argumenterande text till Metro.
Syftet med lektionen är att eleven ska få en förståelse för hur man skriver en argumenterande text. Eleven ska förhålla sig till de hjälpmedel och verktyg som retoriken bistår med. Under processens gång ska eleven utveckla sin analytiska förmåga samt en förmåga att ge god konstruktiv kritik.
Om de yttre aspekterna av att kommunicera, nämligen olika retoriska hjälpmedel där kropp, röst och kläder är en del, men också visuella och auditiva hjälpmedel. Om pedagogisk aspekt för talaren och publiken, samt övertygande aspekt gällande hur vi framställer oss själva och våra tankar.
Eleven lär sig analysera och identifiera styrkor och svagheter i sin egen och andras texter: dels lyfta sin egen text, dels utvecklas i konstruktiv kritik och samarbete. Eleverna lyfter varandras texter med känslan att det finns en möjlighet att bli publicerad och kunna påverka i samhällsdebatten!